KINDERVAKANTIEWERK LEUKEN
DE LEUKSTE WEEK VAN HET JAAR!

Kindervakantiewerk Leuken is een stichting die iedere tweede week van de zomervakantie activiteiten organiseert voor kinderen die woonachtig zijn in de wijken Leuken en Vrouwenhof (Weert). Wij zijn een enthousiaste groep vrijwilligers die ervoor probeert te zorgen dat elk kind vijf dagen vol gezelligheid en plezier beleeft!


LEES MEER OVER KVW BEKIJK HET PROGRAMMA
ACTIEF & LEUK
DIT WIL JE NIET MISSEN!

Kindervakantiewerk Leuken is een stichting die iedere tweede week van de zomervakantie activiteiten organiseert voor kinderen die woonachtig zijn in de wijken Leuken en Vrouwenhof (Weert). Wij zijn een enthousiaste groep vrijwilligers die ervoor probeert te zorgen dat elk kind vijf dagen vol gezelligheid en plezier beleeft!


LEES MEER OVER KVW BEKIJK HET PROGRAMMA

HUISREGELS LEIDING

Huisregels hulpleiding

De ouders / wettelijke vertegenwoordigers van de hulpleider is op de hoogte van dit reglement.

 1. Hulpleiding wordt ingeroepen ter ondersteuning van de activiteiten van KVW Leuken. De taken die hieronder vallen zijn: het posten bij spellen, het spelen van vos, opbouwen en opruimen en andere activiteiten die erop gericht zijn de taken van leiding en hoofdleiding te ondersteunen.
 2. Hulpleiding mag geen taken uitvoeren waarbij verantwoordelijkheid ten opzichte van de kinderen wordt geacht (in verband met de verzekering). Dit betekent niet dat hij / zij onverantwoordelijk te werk kan gaan. Wanneer een hulpleider schade veroorzaakt (zowel aan materialen als aan personen) zijn zij en hun ouders ZELF verantwoordelijk. De eigen verzekering zal dan gebruikt dienen te worden en hoofdleiding is niet verantwoordelijk.
 3. Er wordt van de hulpleiding ten alle tijden een volwassen houding geacht.
 4. Voor hulpleiding onder de 18 jaar worden door ons geen alcoholische dranken verstrekt.
 5. Tijdens de feestavond na de showdag is de hulpleiding (op eigen verantwoordelijkheid) van harte welkom.
 6. Hulpleiding wordt in principe niet bij de groepen ingezet. Bij tekort aan leiding kan de hoofdleiding tot een ander besluit komen. Hulpleiding wordt dan alleen ingezet onder de verantwoordelijkheid van een van de leiding.
 7. De hulpleiding krijgt van de hoofdleiding instructies tenzij deze zijn overgedragen aan een leiding.

NB: KVW Leuken heeft een gedragscode opgesteld voor haar vrijwilligers in het kader van preventie seksuele intimidatie. Mocht er een vermoeden zijn op seksuele intimidatie binnen Stichting KVW Leuken verzoeken wij je contact op te nemen met A. Timmermans of de vertrouwenspersoon.


Huisregels leiding

Hoofdleiding behoort zich aan dezelfde afspraken te houden als de leiding.

 1. De leiding moet minimaal 16 jaar zijn. Kinderen en leiding zijn anders niet verzekerd tegen ongevallen, materiele schade e.d.
 2. Er wordt geen alcohol genuttigd tijdens of voor KVW.
 3. De leiding is verantwoordelijk voor de veiligheid en het plezier van de kinderen.
 4. De kinderen zijn nooit alleen. Moet je de kinderen toch alleen laten, vraag dan een andere leiding om toezicht te houden op jouw groep.
 5. Van leiding wordt verwacht dat ze zo mogelijk meedoen met een spel. Kan dat niet, stimuleer, activeer en moedig de kinderen aan.
 6. Is er een ernstig probleem met een kind of met meerdere kinderen, meld dit dan bij de desbetreffende hoofdleiding.
  Voorbeelden van ernstige problemen:
  - Overmatige agressiviteit
  - Bijkomende handicaps
  - Ongelukken
  - Ernstige problemen vanuit thuis
  - E.d.
 7. Beslissingen die door de hoofdleiding zijn gemaakt, moeten geaccepteerd worden en worden in principe niet in het bijzijn van de kinderen of ouders besproken. Tijdens de vergaderingen kan het wel besproken worden.
 8. Niemand gaat naar huis voordat we gezamenlijk hebben afgesloten of gezamenlijk naar de evaluaties gaan. Moet je eerder weg, meld dit dan bijtijds (probeer dit een dag van tevoren aan te geven) en meld je nog een keer als je weg gaat.
 9. De hoofdleiding weten welke materialen er zijn en controleren of dit ook terug komt. Heb je niets meer te doen, ga dan naar de hoofdleiding toe, zij weten wat er nog gedaan moet worden.
 10. Is er onenigheid binnen de groep of tussen de hoofdleiding en leiding, dan gaat het algemeen stemrecht in.
 11. De mogelijkheid bestaat om bij ernstige problemen een motie van wantrouwen in te dienen bij de directie van de stichting KVW Weert. Ook kan de vertrouwenspersoon van Jeugdwerk Limburg benadert worden.
 12. Het deelnemen aan een werkgroep is niet verplicht.
 13. Stichting KVW Leuken heeft een gedragscode opgesteld voor haar vrijwilligers in het kader van preventie seksuele intimidatie. De gedragscode ontvangt iedere leiding voorafgaand aan de KVW Week, leiding wordt geacht zich aan deze gedragscode te houden. Mocht  er een vermoeden zijn op seksuele intimidatie binnen Stichting KVW Leuken verzoeken wij u contact op te nemen met A. Timmermans, of de vertrouwenspersoon van Jeugdwerk Limburg.

NB: De leiding behoord minimaal een half uur voordat de kinderen komen aanwezig te zijn op de vergaderplaats, dit tenzij anders vermeld. Is de leiding te laat dan wordt dit genoteerd door de hoofdleiding. Aan het einde van de week worden er hapjes, vlaaien of iets dergelijks gekocht voor de hele leiding. De laatkomers moeten het bedrag samen betalen. En 2 keer te laat is ook 2 keer betalen!!!


Huisregels hoofdleiding

Behoort zich aan dezelfde afspraken te houden als de leiding.

 1. De hoofdleiding dient minimaal 3 kwartier voordat de kinderen komen aanwezig te zijn op de vergaderplaats. Zo niet: vlaai (zie leidingregeling 13).
 2. Zijn er problemen onder de hoofdleiding, dan gaat het 'hoofdleidingsstemmingsrecht' in.
 3. De mogelijkheid bestaat om bij grote problemen de hulp van de stichting in te roepen.
 4. Hoofdleiding is samen verantwoordelijk voor de kinderen en de leiding. De jongere groepen worden in de gaten gehouden door twee hoofdleiding en de andere hoofdleiding houden de oudste groepen in de gaten.
 5. Hoofdleiding dient zich te houden aan de gemaakte afspraken en dient een taak op tijd af te hebben. Vindt de andere hoofdleiding dat dit niet genoeg gebeurt, dan wordt er gezamenlijk besloten wat de consequenties zijn.
 6. Een nieuwe hoofdleider heeft een proeftijd van 1 (kvw-) jaar. Na de kvw-week wordt het functioneren van een nieuwe hoofdleider geëvalueerd. Zo nodig kan besloten worden dat de nieuwe hoofdleider niet doorgaat met z'n taak.